الجــمـهوريـة الجـزائريـة الديمـقراطيـة الشعـبـيـة
سفارة الجزائر بباماكو

bulique Algérienne Démocratique et Populaire

Ambassade d'Algérie à Bamako

Address

Daoudabougou, Avenue de l'OUA Bamako
Mali

Info

TEL: (+223) 20 20 18 83
          (+223) 20 20 45 72 
Nom
Message
Email
Telephone
Date
Submit
Submit
Submit
Ambassade
Prestations consulaires​
Informations économiques
Bourses d'études
Liens utiles 
Archives